Advanced search

Chūgoku keizaishi no kenkyū ni okeru kahei to kahei seisaku: futatsu no jiri to sore ni kansuru kenkai 中国経済史の研究における貨幣と貨幣政策: 二つの事例とそれに関する見解

Author
Organization

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

Chicago
Schottenhammer, Angela. 2009. “Chūgoku Keizaishi No Kenkyū Ni Okeru Kahei to Kahei Seisaku: Futatsu No Jiri to Sore Ni Kansuru Kenkai 中国経済史の研究における貨幣と貨幣政策: 二つの事例とそれに関する見解.” In Sodai No Sekai 宋銭の世界 The World of Song Money, ed. Hiroshi Ihara, 219–250. Tokyo: Bensei shuppansha.
APA
Schottenhammer, Angela. (2009). Chūgoku keizaishi no kenkyū ni okeru kahei to kahei seisaku: futatsu no jiri to sore ni kansuru kenkai 中国経済史の研究における貨幣と貨幣政策: 二つの事例とそれに関する見解. In H. Ihara (Ed.), Sodai no sekai 宋銭の世界 The World of Song Money (pp. 219–250). Tokyo: Bensei shuppansha.
Vancouver
1.
Schottenhammer A. Chūgoku keizaishi no kenkyū ni okeru kahei to kahei seisaku: futatsu no jiri to sore ni kansuru kenkai 中国経済史の研究における貨幣と貨幣政策: 二つの事例とそれに関する見解. In: Ihara H, editor. Sodai no sekai 宋銭の世界 The World of Song Money. Tokyo: Bensei shuppansha; 2009. p. 219–50.
MLA
Schottenhammer, Angela. “Chūgoku Keizaishi No Kenkyū Ni Okeru Kahei to Kahei Seisaku: Futatsu No Jiri to Sore Ni Kansuru Kenkai 中国経済史の研究における貨幣と貨幣政策: 二つの事例とそれに関する見解.” Sodai No Sekai 宋銭の世界 The World of Song Money. Ed. Hiroshi Ihara. Tokyo: Bensei shuppansha, 2009. 219–250. Print.
@incollection{1081119,
 author    = {Schottenhammer, Angela},
 booktitle  = {Sodai no sekai \unmatched{5b8b}\unmatched{92ad}\unmatched{306e}\unmatched{4e16}\unmatched{754c} The World of Song Money},
 editor    = {Ihara, Hiroshi},
 isbn     = {978-4-585-03210-6},
 language   = {eng},
 pages    = {219--250},
 publisher  = {Bensei shuppansha},
 title    = {Ch\={u}goku keizaishi no kenky\={u} ni okeru kahei to kahei seisaku: futatsu no jiri to sore ni kansuru kenkai \unmatched{4e2d}\unmatched{56fd}\unmatched{7d4c}\unmatched{6e08}\unmatched{53f2}\unmatched{306e}\unmatched{7814}\unmatched{7a76}\unmatched{306b}\unmatched{304a}\unmatched{3051}\unmatched{308b}\unmatched{8ca8}\unmatched{5e63}\unmatched{3068}\unmatched{8ca8}\unmatched{5e63}\unmatched{653f}\unmatched{7b56}: \unmatched{4e8c}\unmatched{3064}\unmatched{306e}\unmatched{4e8b}\unmatched{4f8b}\unmatched{3068}\unmatched{305d}\unmatched{308c}\unmatched{306b}\unmatched{95a2}\unmatched{3059}\unmatched{308b}\unmatched{898b}\unmatched{89e3}},
 year     = {2009},
}