Advanced search
1 file | 8.80 MB Add to list

The first translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : a new approach to critical text-editing in Palaeoslavic studies

Amber Ivanov (UGent)
(2023)
Author
Promoter
(UGent) and (UGent)
Organization
Abstract
This dissertation focuses on the hagiographical literature devoted to the first female saint and martyr Thecla in its medieval Slavic Orthodox context. It is part of the growing scholarly interest in Saint Thecla in different languages and their corresponding manuscript traditions. The core of the dissertation concerns the Old Church Slavonic translation of the Passio Theclae or passion of Saint Thecla, also known as the originally apocryphal acts of apostle Paul and his female pupil Saint Thecla (APTh, or BHG 1710). This text was written in Greek towards the end of the second century: its popularity throughout Late Antiquity and the early Middle Ages is reflected in the abundance of extant Greek manuscript copies, and the many paraphrases and additional texts based on this Passio. Only a selection of this corpus in Greek has been translated into Old Church Slavonic, namely the original Passio BHG 1710 and the alternative ending BHG 1713e, together with the additional miracula BHG 1718m and 1718n, in Palaeoslavic studies referred to as the Passio BHBS 1a (Ivanova 2008: 221) and its second version 1b, accompanied by the miracula BHBS 3, 0 and 2 (Ivanova 2008: 222-223). This entire hagiographical corpus dedicated to Saint Thecla has most likely been translated as a whole at the same moment in time, although this hypothesis cannot be confirmed entirely because of lacking evidence and a gaping hiatus in data from that period, that is, from 893 until 969. This translated Passio has been preserved in forty-eight manuscripts, dating from the eleventh until seventeenth centuries and presenting different Church Slavonic spellings. Only six copies of this text are known to the broader scholarly community through diplomatic editions, and digital reproductions are available online of an additional six manuscripts. No attempt has yet been made to provide a critical edition of this text: with this dissertation, I aim to fill this gap in the scholarly investigation of Saint Thecla. Although the traditional methodological approach of text criticism known as the reconstructive method has not gained full recognition in the field of Palaeoslavic studies, I present the advantages and importance of this approach with the current case study of the Passio Theclae in its first translation into Old Church Slavonic. Through this approach, I reconstruct two hyparchetypes of this text: first, the original version of this translation into Old Church Slavonic of the Passio Theclae, and, second, its redacted version, created on the basis of a new Greek exemplar. The critical edition further explores the presence of two Greek exemplars as well. Following the preferred diplomatic text-editing technique, the eight most important text witnesses on stemmatological grounds have been selected as representatives of the Slavic textual transmission and presented diplomatically in the edition. This way, the current edition offers the opportunity to explore the origins of this text and its relation to the original Greek source text material on the one hand, and to investigate the Slavic textual transmission into more detail on the other hand.
Dit doctoraat focust op de hagiografische literatuur gewijd aan de eerste vrouwelijke christelijke heilige en martelares Thecla in middeleeuws-Slavische context. Het maakt deel uit van de steeds groeiende academische interesse in de heilige Thecla in verschillende taal- en manuscriptentradities. De kern van dit doctoraat presenteert de eerste tekst-kritische editie van de Oudkerkslavische vertaling van de Passio Theclae, ook gekend als de oorspronkelijk apocriefe handelingen van apostel Paulus en zijn leerlinge Thecla (APTh, ofte BHG 1710). Deze tekst werd voor het eerst in het Grieks geschreven tegen het einde van de tweede eeuw: de tekst werd veelvuldig gekopieerd en voorzien van herwerkingen en nieuwe aanvullende teksten doorheen de laat-antieke oudheid en vroege middeleeuwen, waarmee de populariteit en het belang van deze tekst worden weerspiegeld. Slechts een fractie van dit hagiografische corpus in het Grieks is ook vertaald naar het Oudkerkslavisch, namelijk de oorspronkelijke Passio BHG 1710 en het alternatieve einde BHG 1713e, samen met de mirakelverhalen BHG 1718m en 1718n, in de paleoslavistiek bekend als de Passio BHBS 1a (Ivanova 2008: 221) en de revisie ervan BHBS 1b, samen met de mirakelverhalen BHBS 3, 0 en 2 (Ivanova 2008: 222-223). Dit volledige corpus werd waarschijnlijk in één keer op eenzelfde moment vertaald, al kan deze hypothese niet bevestigd worden wegens gebrek aan concrete bewijzen en te weinig data over de betreffende periode, namelijk de periode tussen het jaar 893 en 969. De vertaalde Passio is bewaard in achtenveertig manuscripten, die dateren van de elfde tot en met zeventiende eeuw en geschreven zijn in verschillende recensies/spellingswijzen van het latere Kerkslavisch. Enkel zes manuscripten zijn bekend bij het bredere academische publiek dankzij diplomatische edities, en van zes andere manuscripten zijn digitale reproducties online te vinden. Een kritische editie van de tekst bestaat nog niet: met dit doctoraat wil ik dit hiaat in het onderzoek rond de heilige Thecla opvullen. Hoewel de traditionele methodologische aanpak voor tekstkritiek, bekend als de reconstructieve methode, (nog) niet volledig erkend wordt binnen de paleoslavistiek, presenteer ik de voordelen en het belang van deze aanpak met de kritische editie van de Passio Theclae in haar eerste vertaling naar het Oudkerkslavisch. Binnen deze aanpak reconstrueer ik twee hyparchetypes van deze tekst: de eerste is de originele versie van de vertaling, en de tweede is een herwerkte versie op basis van een nieuwe Griekse voorbeeldtekst. De rol van deze twee Griekse voorbeeldteksten wordt eveneens onderzocht in deze editie. In navolging van de manuscript-gecentreerde methode voor tekstkritiek, aanvaard in de palaeoslavistiek, zijn acht tekstgetuigen uit het primaire corpus gekozen op basis van stemmatologische principes als vertegenwoordigers van de Slavische teksttransmissie en diplomatisch uitgegeven in deze editie. Hierdoor wordt een brug gecreëerd tussen de twee tekstkritische methodes: deze editie biedt met andere woorden niet alleen de mogelijkheid om de oorsprong van deze tekst en zijn relatie tot de Griekse brontekst te analyseren, maar ook om de Slavische teksttransmissie tot in detail te onderzoeken.
Тази дисертация се съсредоточава върху агиографската литература, посветена на първата светица и мъченица сред християните - света Текла - в средновековния православнославянски контекст. Тя е част от нарастващия научен интерес към света Текла на различните езици и съответните им ръкописни традиции. Във фокуса на изследването е първият превод на старобългарски език на Мъчението на света Текла, известно още като апокрифните Деяния на апостол Павел и Текла (BHG 1710). Този текст е написан на гръцки език към края на втория век. За популярността му през Късната античност и Ранното средновековие свидетелстват многото запазени преписи, както и множеството редакции и допълнителни версии, базирани на това Мъчение. Само част от агиографските произведения, написани на гръцки език, е преведена на старобългарски. Именно оригиналното Мъчение BHG 1710 и алтернативния му край BHG 1713е, заедно с чудесата BHG 1718m и 1718n: в старобългаристиката та са известни като Мъчението BHBS 1a (Иванова 2008: 221) и втората версия на Мъчението BHBS 1b, придружени от Чудесата BHBS 3, 0 и 2 (Иванова 2008: 222-223). Тези текстове най-вероятно са преведени по едно и също време в периода 893 – 969 г. – хипотеза, за която нямаме категорични доказателства, най-вече заради оскъдните сведения, с които разполагаме за това време. Славянската версия на Мъчението е запазен в четиридесет и осем преписа, датиращи от XI до XVII век и написани в различни редакции на старобългарския език. Шест от преписите имат дипломатически издания, а от шест други – дигитални репродукции онлайн. Критическо издание на текста обаче все още не съществува. Цел на настоящата дисертация е да запълня тази липса в научното изследване за света Текла. Въпреки че методологическият подход на традиционната текстова критика, известен и като реконструктивният методът, (още) не е получил пълно признание в областта на старобългаристиката, представям предимствата и важността на този подход по примера на Мъчението на света Текла в първия му превод на старобългарски език. Чрез този подход реконструирам двата хипархетипа на текста: първият е този на оригиналния превод, и вторият е този на втората или редактираната версия на превода, създадена с помощта на нов гръцки препис. Критическото издание допълнително изследва вероятното наличие на два гръцки преписа. Следвайки възприетия и признатия в старобългаристиката метод на текстологията и дипломатическото издаване на средновековни текстове, са избрани осем преписа в основа на стематологически аргументи като представители на славянската ръкописна традиция. Именно те са представени в дипломатически вид в критическото издание. По този начин предлагам двата подхода на критическо издаване, комбинирани в едно, за да може да се изследва произходът на превода и отношението му с гръцкия текстов материал, от едната страна, и развитието на текста в славянската ръкописна традиция, от другата страна.
Keywords
Hagiography, text criticism, Saint Thecla, Old Church Slavonic Philology

Downloads

 • (...).pdf
  • full text (Published version)
  • |
  • UGent only (changes to open access on 2028-06-29)
  • |
  • PDF
  • |
  • 8.80 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Ivanov, Amber. The First Translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : A New Approach to Critical Text-Editing in Palaeoslavic Studies. Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, 2023.
APA
Ivanov, A. (2023). The first translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : a new approach to critical text-editing in Palaeoslavic studies. Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, Ghent, Belgium.
Chicago author-date
Ivanov, Amber. 2023. “The First Translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : A New Approach to Critical Text-Editing in Palaeoslavic Studies.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy.
Chicago author-date (all authors)
Ivanov, Amber. 2023. “The First Translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : A New Approach to Critical Text-Editing in Palaeoslavic Studies.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy.
Vancouver
1.
Ivanov A. The first translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : a new approach to critical text-editing in Palaeoslavic studies. [Ghent, Belgium]: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy; 2023.
IEEE
[1]
A. Ivanov, “The first translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : a new approach to critical text-editing in Palaeoslavic studies,” Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, Ghent, Belgium, 2023.
@phdthesis{01H3VFWGFXAVQEJXJPW44AVDPV,
 abstract   = {{This dissertation focuses on the hagiographical literature devoted to the first female saint and martyr Thecla in its medieval Slavic Orthodox context. It is part of the growing scholarly interest in Saint Thecla in different languages and their corresponding manuscript traditions. The core of the dissertation concerns the Old Church Slavonic translation of the Passio Theclae or passion of Saint Thecla, also known as the originally apocryphal acts of apostle Paul and his female pupil Saint Thecla (APTh, or BHG 1710). This text was written in Greek towards the end of the second century: its popularity throughout Late Antiquity and the early Middle Ages is reflected in the abundance of extant Greek manuscript copies, and the many paraphrases and additional texts based on this Passio. 
Only a selection of this corpus in Greek has been translated into Old Church Slavonic, namely the original Passio BHG 1710 and the alternative ending BHG 1713e, together with the additional miracula BHG 1718m and 1718n, in Palaeoslavic studies referred to as the Passio BHBS 1a (Ivanova 2008: 221) and its second version 1b, accompanied by the miracula BHBS 3, 0 and 2 (Ivanova 2008: 222-223). This entire hagiographical corpus dedicated to Saint Thecla has most likely been translated as a whole at the same moment in time, although this hypothesis cannot be confirmed entirely because of lacking evidence and a gaping hiatus in data from that period, that is, from 893 until 969. 
This translated Passio has been preserved in forty-eight manuscripts, dating from the eleventh until seventeenth centuries and presenting different Church Slavonic spellings. Only six copies of this text are known to the broader scholarly community through diplomatic editions, and digital reproductions are available online of an additional six manuscripts. No attempt has yet been made to provide a critical edition of this text: with this dissertation, I aim to fill this gap in the scholarly investigation of Saint Thecla. 
Although the traditional methodological approach of text criticism known as the reconstructive method has not gained full recognition in the field of Palaeoslavic studies, I present the advantages and importance of this approach with the current case study of the Passio Theclae in its first translation into Old Church Slavonic. Through this approach, I reconstruct two hyparchetypes of this text: first, the original version of this translation into Old Church Slavonic of the Passio Theclae, and, second, its redacted version, created on the basis of a new Greek exemplar. The critical edition further explores the presence of two Greek exemplars as well. Following the preferred diplomatic text-editing technique, the eight most important text witnesses on stemmatological grounds have been selected as representatives of the Slavic textual transmission and presented diplomatically in the edition. This way, the current edition offers the opportunity to explore the origins of this text and its relation to the original Greek source text material on the one hand, and to investigate the Slavic textual transmission into more detail on the other hand.}},
 author    = {{Ivanov, Amber}},
 keywords   = {{Hagiography,text criticism,Saint Thecla,Old Church Slavonic Philology}},
 language   = {{eng}},
 pages    = {{XXX, 578}},
 publisher  = {{Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy}},
 school    = {{Ghent University}},
 title    = {{The first translation of the Passio Theclae in Old Church Slavonic : a new approach to critical text-editing in Palaeoslavic studies}},
 year     = {{2023}},
}