Advanced search
2 files | 5.38 MB Add to list

Expressing compunction : the literary motifs of Byzantine katanyktic poetry and their religious and scriptural background

Cristina Cocola (UGent)
(2023)
Author
Promoter
(UGent) , Reinhart Ceulemans and (UGent)
Organization
Abstract
Deze doctoraalscriptie onderzoekt de literaire uitdrukking van de emoties van berouw (κατάνυξις) en inkeer in de zogenaamde katanyktische gedichten uit de midden- en laat- Byzantijnse periode. Dit zijn persoonlijke gedichten van boetvaardige aard die in Byzantium werden voorgedragen en gezongen tijdens liturgische rituelen en praktijken van persoonlijke devotie. Mijn studie bestaat uit twee volumes. In het eerste deel presenteer ik de belangrijkste kenmerken van de katanyktische poëzie door middel van een cultuurhistorische studie en een literaire analyse van de belangrijkste literaire motieven van deze teksten. In deze analyse richt ik mij op de invloed van de Bijbel op de gedichten, waarbij ik ook rekening houd met de belangrijke bemiddelende rol van de christelijke exegese en de Byzantijnse hymnografie. De methodologie die ik toepas is die van de transtextualiteit, waarvan Gerard Genette de eerste theoreticus was. Volgens deze benadering beschouw ik katanyktische gedichten als de “hypertext”, en de Bijbel als de belangrijkste “hypotext” die eraan ten grondslag ligt. In dit verband zal ik me vooral richten op de intertekstuele relatie - die tot stand komt door citaten en toespelingen - tussen de Schrift en katanyktische teksten. Daarbij identificeer ik niet alleen bijbelse of exegetische bronnen in de gedichten, maar toon ik ook de functie aan van dergelijke ontleningen in de nieuwe context van de katanyktische poëzie, en onderzoek ik de effecten van intertekstualiteit op de teksten en hun lezers. Van de literaire motieven die ik heb behandeld, springen de analyse van de karakters van boetvaardige bijbelse zondaars als model van representatie voor het katanyktische zelf, en mijn behandeling van de topos van het beroep op de ziel en van tranen en weeklagen eruit. Het tweede deel bevat de digitalisering van de veertig Griekse teksten die het corpus vormen. Voor elk van deze teksten heb ik een Engelse vertaling gegeven - in de meeste gevallen de eerste vertaling in een moderne taal. In de voetnoot van mijn vertalingen markeer ik op verschillende manieren de soorten bijbelse ontleningen in de gedichten. Bij de citaten voeg ik de bijbelse bron toe en geef ik de hele passage in het Grieks. Ook voor aangepaste citaten vermeld ik de volledige bijbelse passage, voorafgegaan door een tilde (~). Voor toespelingen gebruik ik de afkorting "cf.". Dit onderzoek valoriseert een literair genre dat door wetenschappers lang terzijde is gelaten. Ondanks de fundamentele rol die de emotie van het berouw speelt in de Byzantijnse literaire en spirituele sfeer, zijn er nog maar weinig studies over dit onderwerp, en zijn die vaak beperkt tot specifieke auteurs of historische perioden. Daarom is de diachronische benadering van mijn werk, samen met de intertekstuele analyse die ik uitvoer en die de vele verbanden tussen de Bijbel en de katanyktische poëzie blootlegt, vernieuwend.
This doctoral thesis aims to explore the literary expression of the emotions of compunction (κατάνυξις) and repentance in the so-called katanyktic poems from the middle and late Byzantine period. These are personal poems of a penitential nature that were performed and chanted in Byzantium during liturgical rites and practices of personal devotion. My study consists of two volumes. In the first volume, I present the main characteristics of katanyktic poetry, by conducting a cultural-historical study and an analysis of the major literary motifs of these texts. In this analysis, I focus on the influence of the Bible on the poems, also taking into account the fundamental mediating role of Christian exegesis and Byzantine hymnography. The methodology I apply is that of transtextuality, whose first theorist was Gerard Genette. Following this approach, I consider katanyktic poems as the hypertext, and the Bible as the main hypotext that underlies them. In this regard, I especially focus on the intertextual relationship – created by quotations and allusions – between the Scriptures and katanyktic texts. My aim is not merely identify biblical or exegetical sources in the poems, but also show the function of such borrowings in the new context of katanyktic poetry, investigating the effects of intertextuality on the texts and their readers. Among the literary motifs I have dealt with, the analysis of the characters of penitent biblical sinners as a model of representation for the katanyktic self, and my treatment of the topos of the appeal to one's soul and of tears and lamentation stand out. The second volume contains the digitisation of the thirty-nine Greek texts that form the corpus. For each of these texts I have offered an English translation. In the footnote of my translations, I mark in different ways the types of biblical borrowings present in the poems. For the quotations, I insert the scriptural source and provide the entire passage in Greek. Also for adapted quotations I include the entire biblical passage, preceded by a tilde (~). Finally, in the case of allusions, I use the abbreviation “cf.” This research valorises a kind of literature long forgotten by scholars. Depite the fundamental role played by the emotion of compunction in the Byzantine literary and spiritual sphere, studies on this topic are still few, and often focused on specific authors or historical periods. Therefore, the diachronic approach of my work, together with the intertextual analysis I conduct, which reveals the multiple links between the Bible, the Byzantine religious practices of repentance and katanyktic poetry, is innovative in this sense.

Downloads

 • (...).pdf
  • full text (Published version)
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 3.76 MB
 • (...).pdf
  • full text (Published version)
  • |
  • UGent only
  • |
  • PDF
  • |
  • 1.61 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Cocola, Cristina. Expressing Compunction : The Literary Motifs of Byzantine Katanyktic Poetry and Their Religious and Scriptural Background. Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy ; Catholic University Leuven, 2023.
APA
Cocola, C. (2023). Expressing compunction : the literary motifs of Byzantine katanyktic poetry and their religious and scriptural background. Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy ; Catholic University Leuven, Ghent, Belgium ; Leuven, Belgium.
Chicago author-date
Cocola, Cristina. 2023. “Expressing Compunction : The Literary Motifs of Byzantine Katanyktic Poetry and Their Religious and Scriptural Background.” Ghent, Belgium ; Leuven, Belgium: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy ; Catholic University Leuven.
Chicago author-date (all authors)
Cocola, Cristina. 2023. “Expressing Compunction : The Literary Motifs of Byzantine Katanyktic Poetry and Their Religious and Scriptural Background.” Ghent, Belgium ; Leuven, Belgium: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy ; Catholic University Leuven.
Vancouver
1.
Cocola C. Expressing compunction : the literary motifs of Byzantine katanyktic poetry and their religious and scriptural background. [Ghent, Belgium ; Leuven, Belgium]: Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy ; Catholic University Leuven; 2023.
IEEE
[1]
C. Cocola, “Expressing compunction : the literary motifs of Byzantine katanyktic poetry and their religious and scriptural background,” Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy ; Catholic University Leuven, Ghent, Belgium ; Leuven, Belgium, 2023.
@phdthesis{01H13QBH78AT3KNF89NB9C7Y1M,
 abstract   = {{Deze doctoraalscriptie onderzoekt de literaire uitdrukking van de emoties van berouw (κατάνυξις) en inkeer in de zogenaamde katanyktische gedichten uit de midden- en laat- Byzantijnse periode. Dit zijn persoonlijke gedichten van boetvaardige aard die in Byzantium werden voorgedragen en gezongen tijdens liturgische rituelen en praktijken van persoonlijke devotie.
Mijn studie bestaat uit twee volumes. In het eerste deel presenteer ik de belangrijkste kenmerken van de katanyktische poëzie door middel van een cultuurhistorische studie en een literaire analyse van de belangrijkste literaire motieven van deze teksten. In deze analyse richt ik mij op de invloed van de Bijbel op de gedichten, waarbij ik ook rekening houd met de belangrijke bemiddelende rol van de christelijke exegese en de Byzantijnse hymnografie. De methodologie die ik toepas is die van de transtextualiteit, waarvan Gerard Genette de eerste theoreticus was. Volgens deze benadering beschouw ik katanyktische gedichten als de “hypertext”, en de Bijbel als de belangrijkste “hypotext” die eraan ten grondslag ligt. In dit verband zal ik me vooral richten op de intertekstuele relatie - die tot stand komt door citaten en toespelingen - tussen de Schrift en katanyktische teksten. Daarbij identificeer ik niet alleen bijbelse of exegetische bronnen in de gedichten, maar toon ik ook de functie aan van dergelijke ontleningen in de nieuwe context van de katanyktische poëzie, en onderzoek ik de effecten van intertekstualiteit op de teksten en hun lezers.
Van de literaire motieven die ik heb behandeld, springen de analyse van de karakters van boetvaardige bijbelse zondaars als model van representatie voor het katanyktische zelf, en mijn behandeling van de topos van het beroep op de ziel en van tranen en weeklagen eruit. Het tweede deel bevat de digitalisering van de veertig Griekse teksten die het corpus vormen. Voor elk van deze teksten heb ik een Engelse vertaling gegeven - in de meeste gevallen de eerste vertaling in een moderne taal. In de voetnoot van mijn vertalingen markeer ik op verschillende manieren de soorten bijbelse ontleningen in de gedichten. Bij de citaten voeg ik de bijbelse bron toe en geef ik de hele passage in het Grieks. Ook voor aangepaste citaten vermeld ik de volledige bijbelse passage, voorafgegaan door een tilde (~).
Voor toespelingen gebruik ik de afkorting "cf.".
Dit onderzoek valoriseert een literair genre dat door wetenschappers lang terzijde is gelaten. Ondanks de fundamentele rol die de emotie van het berouw speelt in de Byzantijnse literaire en spirituele sfeer, zijn er nog maar weinig studies over dit onderwerp, en zijn die vaak beperkt tot specifieke auteurs of historische perioden. Daarom is de diachronische benadering van mijn werk, samen met de intertekstuele analyse die ik uitvoer en die de vele verbanden tussen de Bijbel en de katanyktische poëzie blootlegt, vernieuwend.}},
 author    = {{Cocola, Cristina}},
 language   = {{eng}},
 pages    = {{var. p.}},
 publisher  = {{Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy ; Catholic University Leuven}},
 school    = {{Ghent University}},
 title    = {{Expressing compunction : the literary motifs of Byzantine katanyktic poetry and their religious and scriptural background}},
 year     = {{2023}},
}