Advanced search

Project: AcustiCare: benutting van soundscapes in de zorg

2016-10-01 – 2018-09-30

Abstract

Het AcustiCare PROJECT wil soundscapes benutten in woonzorg omgevingen, als niet-farmacologische aanpak om de agitatie en stressniveau bij de bewoners te verlagen. Soundscapes warden gedefinieerd als het geheel van continue geluiden, hun akoestische impact en hun perceptie bij een persoon of groep van personen. Binnen dit PROJECT zullen soundscapes in verschillende varianten (al dan niet geindividualiseerd) gecreeerd warden, zal de implementatie in woonzorgcentra (WZC) uitgewerkt warden en de effectiviteit in real life testomgevingen (proeftuinen) getest warden. Hierbij betreft het zowel Akoestisch comfort (passief aspect) als de realisatie van soundscapes (actief aspect). Om de effectiviteit in WZC ten volle tot stand te laten komen, zal in de proeftuinen ook een verhoogd akoestisch comfort gerealiseerd warden. Op die manier wordt oak het pijnpunt van stoorgeluiden aangepakt. Globaal zal de implementeerbaarheid van deze vernieuwende ingrepen in WZC afgetoetst warden, dit zowel voor renovatie- als nieuwbouw projecten, rekening houdend met de verschillende varianten in leefvormen .. Soundscapes warden gedefinieerd als het geheel van continue geluiden, hun akoestische impact en hun perceptie bij een persoon of groep van personen. Binnen dit PROJECT zullen soundscapes in verschillende varianten (al dan niet geindividualiseerd) gecreeerd warden, zal de implementatie in woonzorgcentra (WZC) uitgewerkt warden en de effectiviteit in re·a1 life testomgevingen (proeftuinen) getest warden. Hierbij betreft het zowel Akoestisch comfort (passief aspect) als de realisatie van soundscapes (actief aspect). Om de effectiviteit in WZC ten volle tot stand te laten komen, zal in de proeftuinen oak een verhoogd akoestisch comfort gerealiseerd warden. Op die manier wordt ook het pijnpunt van stoorgeluiden aangepakt. Globaal zal de implementeerbaarheid van deze vernieuwende ingrepen in WZC afgetoetst warden, dit zowel voor renovatie- als nieuwbouw projecten, rekening houdend met de verschillende varianten in leefvormen. De primaire doelgroep van AcustiCare zijn enerzijds bedrijven actief op het vlak van akoestiek, bouwtechniek en audio en anderzijds de uitbaters van WZC. Zij treden op als de economisch actieve spelers binnen het ecosysteem dat gevormd wordt rand de woonzorg. Dit ecosysteem staat ender druk door de toenemende vergrijzing, zorgafhankelijkheid en dementiegraad bij (toekomstige) bewoners van WZC, terwijl de (toekomstige) bewoners wel een steeds hogere levenskwaliteit in een aangename leefomgeving verwachten. Binnen dit PROJECT wordt de focus van de primaire doelgroep duidelijk op de noden en het specifiek karakter van de woonzorg betrokken en warden volgende concrete doelstellingen beoogd:

  • bedrijven begeleiden in hun innovatie rand akoestische comfortverhoging in WZC en soundscape benutting waardoor hun concurrentiele positie zal versterken rekening houdend met hun specifieke marktbenadering en waardoor hun omzet vergroot door de bijkomende afzet naar WZC.
  • WZC voorbereiden op het gebruik van soundscapes (zowel de passieve als de actieve aspecten ervan) waardoor het zorgpersoneel in een aangenamere omgeving kan werken waardoor de werkstress en resulterend werkverzuim vermindert, en waardoor de bewoners een verminderde agitatie zullen vertonen, resulterend in een verminderd medicatiegebruik. De WZC krijgen uitgewerkte handvaten toegereikt om deze noodzakelijke vernieuwingen in de juiste banen te leiden en de implementaties adequaat en kostenefficient door te voeren. Globaal openen deze economische benefits een poort naar zorg-benefits, waardoor de meerwaarde langs beide kanten versterkt kan warden. Met name voor de bewoners ontstaat er een verhoogde Quality of Life, en ook een verhoogde Quality of Care, welke ook voor de zorgverstrekkers een positieve invloed heeft, wat meteen ook de maatschappelijke meerwaarde aantoont.

 

Show Sort by